İmar-İnşaat Grubu

Güncelleme: 27 Şubat 2023, Görüntülenme:33065

İmar Birimi katılımcılarımızın parselleri ile ilgili her türlü yazışmaları yapar ve cevaplar imar durumunu, kotlu krokisini, yapı ruhsatlarını ve yapı kullanma izin belgelerini tanzim eder, bina aplikasyon, su basman, bodrum ve kat vizelerini kontrol eder ve onaylar. Bunun yanında yapı denetim firmalarınca hazırlanan hak ediş raporlarını kontrol eder ve doğru ise ödeme emrini hazırlar ve onaylar.

1-Sunulan hizmetler

- İmar Planlarının Hazırlanması
- 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı.
- 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı.

2- İmar Uygulamaları
- Arazi ve Arsa Düzenlemesi. (3194 Sayılı Kanunun, 18. Madde Uygulaması.)
- İfraz (Ayırma) İşlemleri. (3194 Sayılı Kanunun, 15. Madde Uygulaması.)
- Tevhid (Birleştirme) İşlemleri. (3194 Sayılı Kanunun , 15. Madde Uygulaması.)
- Terk İşlemleri. (3194 Sayılı Kanunun , 17. Madde Uygulaması.)

3- Ruhsata (İnşaat) Ait İşlemler
İstenen Belgeler:
- İmar Durumu ve Kotlu Kroki Dilekçesi.
- Yükseklik Artırımı Dilekçesi.
- Mimari Proje Ön Oluru Dilekçesi ve Ruhsat Projeleri Kontrol Formu.
- Yapı Ruhsat Başvurusunda İstenen Belgeler dilekçe ve ekleri.

4- Yapı Kullanma İzni İşlemleri
- Yapı Sahibinin İlişik Kesme Yazıları Talebi.
- Yapı Sahibinin Yapı Kullanma İzni Talebi.

5- Yapı Denetim Vize Hakediş İşlemleri
- İş Yeri Teslim Tutanakları Onayı
- Vize Talep Dilekçesi
- Hakediş Talep Dilekçesi ve Formu
- İş Bitirme Tutanakları Onay Dilekçesi

6- Diğer Hizmetler
- 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Örneği. (Dilekçe ve tapu fotokopisi ile başvuru yapılarak verilecektir.)
- 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Örneği. (Dilekçe ve tapu fotokopisi ile başvuru yapılarak verilecektir.)
- 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Örneği. (Dilekçe ve tapu fotokopisi ile başvuru yapılarak verilecektir.)
- Firmanın Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde olduğuna dair yazı. (Dilekçe ve tapu fotokopisi ile başvuru yapılarak verilecektir.)
- Ulusal Adres Veri Tabanındaki adreslerin oluşumu ve güncel olarak firmalara ait adres yazıları.(Dilekçe ve tapu fotokopisi ile başvuru yapılarak verilecektir.)
- Resmi Kurum ve Kuruluşlardan talep edilen her türlü bilgi ve belge. (İcra, Mahkemeler, vs..)
- Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde her türlü teknik alt yapı ve üst yapı hizmetlerine bilgi işlem harita desteği.

Alt Yapı Hizmetleri

Bölgemiz sınırları içerisinde bulunan tüm yolların yapımı ve bakımları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yol kenarlarında bulunan bordür ve tretuvar betonları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılıp, bakım ve onarımları rutin olarak yapılmaktadır. Firmanın yola olan cephesindeki bordür ve tretuvarlara hasar vermesi durumunda bu hasarların tamiri katılımcı firma tarafından yapılmaktadır. Yine firmanın giriş kapısı yeri değişmesi konusunda, değişiklik talebi olur ve bu talep Bölge Müdürlüğü tarafından uygun bulunursa, bu değişiklikle ile ilgili inşaat işleri katılımcı firmalar tarafından yapılmaktadır.

Bölge sınırları içinde bulunan katılımcı firmalardan gelen kanalizasyon veya yağmursuyu tıkanıklık ihbarlarında, ana hat ile katılımcı firma parsel bacası arasındaki tıkanıklıklar Bölge Müdürlüğümüz İnşaat Grubu tarafından açılmaktadır. Ancak parsel içerisindeki altyapı tıkanıklıkları tamirleri katılımcı firma tarafından yapılmaktadır.

Katılımcı firmaların parsel bazında kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının deşarj kontrolü Bölge Müdürlüğü İnşaat Grubu tarafından yapılmaktadır. Bu kontrollerle yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrık çalışması sağlanmaktadır.

Altyapı arızalarından dolayı kazılan yerlerin asfalt yama tamiratları ve zaman içinde yüksek tonajlı araçlar nedeni ile hasar gören asfaltların yenileme işleri Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Bölge sınırlarımız içerisinde tüm trafik levhalarının montajları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Trafik levhalarının yerlerinin tespitleri Emniyet Müdürlüğü Yetkilileri ile birlikte yapılmaktadır. Çeşitli nedenlerle hasar gören trafik levhalarının onarım ve bakımları yine Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

İletişim e-posta:

insaat-imar@dosab.org.tr